Điều khoản và điều kiện giao dịch

Số: 01/2022/ĐKĐK

ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 1. Điều khoản, điều kiện giao dịch này quy định về việc quản lý, khai thác và sử dụng dịch vụ được cung cấp trên ứng dụng EPIC CENTER thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn EPIC.
 2. Điều khoản, điều kiện giao dịch này áp dụng đối với các Khách hàng truycập, mở tài khoản, sử dụng dịch vụ trên ứng dụng EPIC CENTER do EPIC cung cấp và/hoặc để thực hiện các giao dịch các sản phẩm, dịch vụ của đối tác EPIC

ĐIỀU 2.ĐỊNH NGHĨA

 1. EPIC: có nghĩa Công ty Cổ phần Tập đoàn EPIC, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110004416 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/05/2022.
 2. Ứng dụng (APP/EPIC CENTER): là ứng dụng phần mềm cótên EPIC CENTER hoặc một tên khác được thay đổi tuỳ từng thời kỳ (nơi có lưu giữ Bản Điều Kiện và Điều Khoản này), thuộc sở hữu của EPIC và do EPIC hoặc một đơn vị khác do EPIC ủy quyền quản lý, khai thác nhằm hỗ trợ mọi mặt về thông tin, giao dịch của Khách hàng và các nhà đầu tư khác.
 3. Đối tác: có nghĩa là các cá nhân/tổ chức thuê và sử dụng EPIC CENTER để đăng tải, quảng cáo hình ảnh, chào bán sản phẩm dịch vụ và quản lý hoạt động kinh doanh, giao dịch trên EPIC CENTER.
 4. Khách hàng: có nghĩa là các cá nhân/tổ chức truycập, mở tài khoản, sử dụng dịch vụ và thực hiện giao dịch trên ứng dụng EPIC CENTER.
 5. Dịch Vụ: có nghĩa là dịch vụ cho phép Khách hàng truycập, quản lý, cập nhật các thông tin, thực hiện các giao dịch trực tuyến trên ứng dụng EPIC CENTER. Các dịch vụ trực tuyến cung cấp bởi EPIC hoặc các Đối tác của EPIC, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ cụ thể sau: truy cập, tra cứu thông tin, đưa ra các quyết định hoặc thực hiện các giao dịch bằng hình thức trực tuyến trên ứng dụng EPIC CENTER. Khách hàng sử dụng tài khoản đăng nhập và mật khẩu do EPIC cấp để truy cập hệ thống và sử dụng dịch vụ.
 6. Giao dịch: có nghĩa là các giao dịch được thực hiện bởi Khách hàng thông qua việc EPIC CENTER làm phát sinh quyền, nghĩa vụ Khách hàng đối với sản phẩm, dịch vụ do EPIC và/hoặc các Đối tác cung cấp.
 7. Tài khoản đăng nhập (User):có nghĩa là tên truy cập do Khách hàng đăng ký thành công với EPIC CENTER để truy cập và sử dụng dịch vụ. Khách hàng tại đây đồng ý cho phép EPIC khởi tạo Tài khoản đăng nhập cho Khách hàng thông qua việc sử dụng dữ liệu thông tin Khách hàng từ tài khoản EPIC CENTER.
 8. Mật khẩu truy cập: có nghĩa là dãy các ký tự mà Khách hàng đăngký thành công để truy cập vào Ứng dụng và thực hiện giao dịch. Mật khẩu truy cập lần đầu do EPIC cung cấp, Khách hàng có quyền đổi mật khẩu.
 9. Mã OTP (One time password):có nghĩa là mật khẩu sử dụng một lần do Ứng dụng EPIC CENTER tự động cung cấp cho Khách hàng bằng tin nhắn (SMS) gửi tới số điện thoại Khách hàng đã đăng ký với EPIC, sử dụng trong việc xác thực giao dịch.
 10. Ngày Làm Việc: Là ngày mà EPIC mở cửa và hoạt động bình thường, ngoại trừ các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày nghỉ hoán đổi/nghỉ bù theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3.TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG

 1. Khi khởi tạo tài khoản trên APP, trường hợp Khách hàng bấm lệnh chọn sử dụng các thông tin cá nhân tại các tài khoản khác trên EPIC CENTER hoặc của bên thứ ba (ví dụ như thông tin cá nhân từ tài khoản ngân hàng) để khởi tạo tài khoản trên APP, thì Khách hàng đồng ý cho phép EPIC được thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng từ tài khoản khác của EPIC hoặc của bên thứ ba cho mục đích khởi tạo tài khoản trên APP.
 2. Giao dịch sẽ chỉ được chấp nhận khi được thực hiện bằng Tài khoản đăng nhập và mật khẩu của Khách hàng và yêu cầu thực hiện giao dịch đã được gửi tới hệ thống xử lý của EPIC. EPIC sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo việc cung cấp Dịch vụ qua phương tiện điện tử không bị ngắt hoặc không gặp lỗi.
  • Khách hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao dịch, quy định của EPIC hoặc của pháp luật có liên quan; hoặc
  • Theo quyết định, yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc
  • Các trường hợp liên quan mà EPIC nhận định có dấu hiệu  giả mạo và/hoặc tiềm ẩnrủi ro; hoặc
  • Khi lợi ích của EPIC/Khách hàng/Bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc có gian lận; hoặc

   EPIC có quyền chấm dứt/từ chối việc thực hiện giao dịch khi phát sinh các sự kiện được liệt kê dưới đây:

  • Trường hợp EPIC tạm ngưng dịch vụ APP để bảo trì, nâng cấp.

 3. Khách hàng nhận thức và tự đảm bảo quá trình thực hiện giao dịch của mình là chính xác và đầy đủ.
 4. Trong quá trình sử dụng các dịch vụ trên APP, Khách hàng đồng ý nhận thư điện tử, tin nhắn với mục đích quảng cáo, thông báo sản phẩm dịch vụ và /hoặc bất kỳ thông tin nào khác từ EPIC. EPIC thực hiện việc gửi thư điện tử, tin nhắn cho Khách hàng với nội dung, số lượng, thời điểm, thời hạn và các yếu tố khác theo toàn quyền quyết định của EPIC, phù hợp với mục đích và nội dung của dịch vụ mà EPIC hoặc Đối tác của EPIC cung cấp.
 5. Ngay sau mỗi lần Khách hàng chuyển tiền giao dịch thành công, EPIC sẽ gửi xác nhận đã thanh toán (“Xác Nhận Thanh Toán”) qua thư điện tử và/hoặc gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại của Khách hàng đã đăng ký với EPIC và được đăng tải thông tin lên tài khoản cá nhân tương ứng của Khách hàng trên APP. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin được ghi tại Xác Nhận Thanh Toán và kịp thời thông báo cho EPIC để điều chỉnh nếu có sai sót.
 6. Bằng việc truy cập và sử dụng APP, Khách hàng có quyền tra cứu đầy đủ các thông tin có liên quan tới sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên Ứng dụng
  • Khách hàng không hủy, thay đổi, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên APP bằng user và mật khẩu của Khách hàng, trừ khi tính năng chỉnh sửa hoặc huỷ giao dịch được cung cấp trên APP. Trường hợpcó nhầm lẫn mà Khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc hủy yêu cầu thực hiện giao dịch của mình, EPIC sẽ chỉ xem xét với điều kiện:

  • Yêu cầu hủy Giao dịch được gửi đến EPIC ngay lập tức sau khi Khách hàng thực hiện giao dịch; và
  • EPIC chưa ghi nhận và/hoặc chưa xử lý Giao dịch trên hệ thống của mình; và
  • Việc hủy giao dịch không làm ảnh hưởng bấtlợi tới lợi ích của EPIC cũng như lợi ích của bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

   Giao dịch không hủy ngang:

 7. Bất kỳ Giao dịch nào được thực hiện thông qua APP sẽ được EPIC coi là có giá trị và không hủy ngang. Các giao dịch đã thực hiện được coi là Khách hàng cam kết, chấp thuận là giao dịch do Khách hàng là người duy nhất thực hiện, EPIC không chấp nhận và chịu trách nhiệm bất cứ sự ủy quyền nào khác cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào.

ĐIỀU 4.CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Khách hàng theo đây cam kết vào bảo đảm rằng:

 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự, đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch;
 2. Cung cấp thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật cho EPIC nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mọi Giao Dịch được thực hiện theo đúng thông tin nhận dạng Khách hàng đều được coi là Giao Dịch của Khách hàng. EPIC sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc tổn thất gây ra do Khách hàng không tuân thủ quy định này;
 3. Cung cấp thông tin liên hệ (bao gồm email, số điện thoại, tài khoản ứng dụng nhắn tin OTP, …) chính xác và phải cập nhật cho EPIC trong trường hợp có bất cứ thay đổi nào. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên các thông báo của EPIC thông qua các kênh liên hệ đã cung cấp;
 4. Trừ các nội dung được quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và Dịch vụ, Khách hàng cam kết tuân thủ các quy định, chính sách hiện hành của EPIC liên quan đến việc thực hiện Giao dịch và trong trường hợp các quy định, chính sách này có thay đổi, EPIC sẽ thông báo cho Khách hàng và công bố công khai trên APP trước khi áp dụng. Khách hàng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các quy định, chính sách đã được thay đổi đó;
 5. Đã nghiên cứu, hiểu rõ và hoàn toàn chấp nhận các quy định, quyền và nghĩa vụ trong Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Khách hàng đãphân tích, nhận thức và hiểu rõ về Dịch vụ, tính hiệu quả và các rủi ro tiềm tàng phát sinh khi sử dụng Dịch vụ;
 6. Đồng ý và chấp nhận rằng EPIC được quyền thu phí, chi phí phát sinh liên quan đến Dịch vụ cung cấp và/hoặc các khoản phí, chi phí khác sẽ được áp dụng theo mức do EPIC công bố từng thời kỳ trên APP phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí, chi phí trên. Trường hợp Khách hàng không tuân thủ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với EPIC, EPIC có toàn quyền tạm ngưng, chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ cho Khách hàng;
 7. Bằng việc ký vào Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này, Khách hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch

ĐIỀU 5.TRÁCH NHIỆM CỦA EPIC

 1. Nỗ lực tối đa để đảm bảo duy trì hoạt động và bảo mật hệ thống 24/7 tại các Ngày Làm Việc.
 2. Đảm bảo các quyền lợi của Khách hàng theo Hợp đồng này;
 3. Bảo mật các thông tin liên quan đến Khách hàng theo quy định của pháp luật;
 4. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Khách hàng một cách kịp thời;
 5. EPIC sẽ nỗ lực để các thông tin cung cấp cho Khách hàng qua APP là chính xác theo hệ thống máy tính ghi nhận thời gian thực. Tuy nhiên trong các trường hợp quy định tại Điều 9, EPIC không đảm bảo mọi thông tin là hoàn toàn chính xác và không có sai sót;
 6. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 6.TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết theo yêu cầu của EPIC khi đăng ký và trong quá trình sử dụng tài khoản sử dụng trên APP;
 2. Chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch đã được thực hiện bằng User và Mật khẩu của Khách hàng và không được hủy, thay đổi Giao dịch sau khi đã thực hiện.
 3. Chịu trách nhiệm bảo mật Mật khẩu và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết ở mức độ cao nhất nhằm phòng chống việc sử dụng trái phép User và Mật khẩu là các phương tiện giúp Khách hàng sử dụng dịch vụ trên APP. Cho mục đích này, Khách hàng cam kết và EPIC đương nhiên hiểu, xác nhận rằng Khách hàng không bao giờ viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý Mật khẩu cho bất kỳ ai tại bất kỳ nơi nào và vào bất kỳ thời điểm nào. Khách hàng sẽ có nghĩa vụ huỷ ngay mật khẩu vừa được cung cấp bởi EPIC và tự tạo ra, tự chọn lấy Mật khẩu sử dụng Dịch vụ của mình. EPIC khuyến cáo Khách hàng không chọn Mật khẩu là những số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, không lưu Mật khẩu và User tại bất kỳ phần mềm nào có tính năng lưu lại tự động (ví dụ, tính năng “nhớ mật khẩu” hoặc tính năng tương tự trên trang web đang sử dụng);
 4. Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống máy tính cá nhân và phần mềm của Khách hàng sử dụng trong việc truy cập các dịch vụ đáp ứng được các tiêu chí tối thiểu để có thể truy cập được dịch vụ;
 5. Thông báo ngay cho EPIC theo hướng dẫn trên APP những thay đổi về địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc hoặc các thông tin đăng ký khác theo yêu cầu của EPIC nhằm đảm bảo việc thực hiện Giao Dịch trên APP;
 6. Cam kết thực hiện các quy trình về giao dịch điện tử do EPIC quy định;
 7. Các trách nhiệm khác theo quy định của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này và các quy định có liên quan của pháp luật.

ĐIỀU 7.THÔNG BÁO VÀ ỦY NHIỆM THỰC HIỆN

 1. Khách hàng đồng ý việc thực hiện Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, ký kết các văn bản, chứng từ liên quan đến Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch được thực hiện bởi chính Khách hàng (và người liên quan nếu quy định của pháp luật yêu cầu) hoặc người được ủy quyền hợp pháp/đại diện pháp luật của Khách hàng ký tên trên Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch đều có giá trị pháp lý ràng buộc Khách hàng.
 2. Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho EPIC trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm Khách hàng phát sinh bất kỳ sự kiện nào làm thay đổi thông tin liên hệ, thông tin nhân thân, thông tin tài khoản mà ảnh hưởng tới việc sử dụng Dịch Vụ và/hoặc Giao Dịch
 3. Mọi thông báo, trao đổi thông tin giữa EPIC và Khách hàng được thực hiện bằng các hình thức sau:
  • Lập thành văn bản được gửi tới địa chỉ của EPIC; hoặc
  • Thông báo qua email, thông báo vào tài khoản, tin nhắn tới số điện thoại mà Khách hàng đăng ký với EPIC, hoặc
  • Thông qua các phương thức trao đổi/thông báođược tạo lập trên APP.
 4. Việc thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch do một Bên lập và gửi tới Bên kia được coi là đã được nhận nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Văn bản giấy được gửi trực tiếp tại địa chỉ được quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch
  • Một Ngày Làm Việc liền ngay sau ngày văn bản giấy được gửi bằng thư bảo đảm hoặc ba Ngày Làm Việc liền sau ngày văn bản giấy gửi đường bưu điện thông thường tới địa chỉ được quy định tại EPIC CENTER.
  • Vào ngày email, tin nhắn của mỗi Bên gửi thành công tới địa chỉ email, số điện thoại của Bên kia.
  • Trao đổi/thông báo đã được tiếp nhận xử lý thành công trên Ứng dụng.

ĐIỀU 8.BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trừ trường hợp trách nhiệm bồi thường được miễn trừ theo quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, bên vi phạm sẽ bồi thường, bảo vệ và giữ cho bên kia không bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, kiện tụng, yêu cầu, đánh giá, hay phán quyết đòi quyền lợi, và bất cứ hay tất cả các thua thiệt, thiệt hại, trách nhiệm, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí luật sư, án phí trọng tài chi phí kế toán và các chi phí điều tra trong phạm vi pháp luật cho phép) phải chịu phát sinh liên quan tới bất cứ hoạt động, hành động hay thiếu sót nào của Khách hàng hay bất cứ nhân viên, đại lý và trong việc thực thi các quyền của Khách hàng hay việc thực hiện hay tuân thủ các trách nhiệm của Khách hàng theo bản hợp đồng này. Thông báo phải được đưa ra đối với bất cứ yêu cầu nào, và bên đang đưa ra bồi thường sẽ có sự kiểm soát bất cứ việc bảo vệ hay thanh toán nào.

ĐIỀU 9.MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khi được EPIC cung cấp các dịch theo quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này, Khách hàng thừa nhận đã đọc, nhận thức đầy đủ, rõ ràng về các khả năng xảy ra tổn thất có thể gặp phải trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ trên APP, bao gồm nhưng không giới hạn ở các rủi ro công nghệ, rủi ro kỹ thuật, trục trặc mạng tin học, lỗi phát sinh trong hệ thống máy móc, thiết bị, sự gian lận, giả mạo, cẩu thả, nhầm lẫn bởi con người trong việc sử dụng mật khẩu, thiết bị bảo mật, thẩm quyền giao dịch. Trừ những trường hợp thuộc trách nhiệm của EPIC theo quy định tại Điều Khoản, Điều Kiện này, Khách hàng thừa nhận và chấp nhận tất cả các rủi ro này, tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố, thiệt hại nào phát sinh và miễn trách nhiệm cho EPIC bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh.

EPIC được miễn trừ toàn bộ nghĩa vụ bồi thường đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra cho Khách hàng nếu các thiệt hại hoặc tổn thất đó phát sinh không do lỗi của riêng EPIC.

ĐIỀU 10.BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. “Thông Tin Bảo Mật” được hiểu là các điều khoản của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và mọi thông tin bằng miệng hoặc bằng văn bản được trao đổi giữa các bên liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, trừ các thông tin được phép cung cấp chấp thuận bằng văn bản của EPIC.
 2. Các bên cam kết chỉ sử dụng Thông Tin Bảo Mật cho mục đích thực hiện Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch và không tiết lộ, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, Thông Tin Bảo Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ thông tin: (a) đang hoặc sẽ thuộc phạm vi công cộng (ngoại trừ thông qua việc tiết lộ trái phép của Bên nhận); (b) có nghĩa vụ tiết lộ theo luật pháp hoặc quy định hiện hành, lệnh của tòa án hoặc các cơ quan chính phủ khác; hoặc (c) được yêu cầu tiết lộ bởi bất kỳ Bên nào cho các cổ đông, người giới thiệu pháp lý hoặc cố vấn tài chính của mình về giao dịch dự tính dưới đây, với điều kiện là các cổ đông, giới thiệu pháp lý hoặc cố vấn tài chính sẽ bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật tương tự như quy định trong các nghĩa vụ bảo mật Phần này; (d) cung cấp các thông tin của Khách hàng cho Đối tác để thực hiện mục đích Giao Dịch khi Khách hàng lựa chọn, quyết định thực hiện Giao Dịch.
 3. Hai bên cam kết áp dụng tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo Thông Tin Bảo Mật được sử dụng theo đúng thỏa thuận tại Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch, và áp dụng những biện pháp cần thiết để ngăn ngừa việc tiết lộ Thông Tin Bảo Mật.
 4. Nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Bảo Mật của Các Bên có hiệu lực thêm 05 năm kể từ ngày chấm dứt Giao Dịch.

ĐIỀU 11.ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các Bên có thỏa thuận chấm dứt. Khách hàng chỉ được đề nghị chấm dứt Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch khi đã hoàn thành mọi nghĩa vụ quy định tại văn bản nàyl
 2. Các Bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các thỏa thuận trong Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Trong quá trình thực hiện, EPIC được quyền sửa đổi nội dung Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch này bằng cách thông báo trên APP. Các sửa đổi này sẽ được thông báo mỗi khi Khách hàng đăng nhập dịch vụ. Việc Khách hàng tiếp tục đăng nhập sau thời điểm hiệu lực của sửa đổi nêu trên có nghĩa là Khách hàng chấp nhận hoàn toàn sửa đổi đó.
 3. Trong trường hợp điều khoản nào đó của Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch bị vô hiệu theo phán quyết của cơ quan có thẩm quyền hoặc do thay đổi pháp luật thì các điều khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực với các Bên. Các Bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung điều khoản đó cho phù hợp dựa trên các điều khoản còn lại của Thỏa Thuận hoặc theo quy định pháp luật. Đối với những vấn đề phát sinh mà Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch không quy định thì sẽ áp dụng quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam để giải quyết.
 4. Các Bên cam kết thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch. Trường hợp quyền, nghĩa vụ của các Khách hàng bị cản trở và/hoặc không thực hiện được, mọi tranh chấp của hai bên sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là phán quyết duy nhất và có giá trị bắt buộc với các bên. Khách hàng đồng ý và chấp thuận rằng, trong trường hợp cần thiết, EPIC toàn quyền quyết định, lựa chọn, yêu cầu Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết tranh chấp của các bên theo Điều Khoản, Điều Kiện Giao Dịch mà không gặp phải bất kỳ sự phản đối hay cản trở nào từ Khách hàng.

Epic Group

Tổng thầu thiết kế giải pháp trọn gói và quản lý chất lượng dịch vụ. Trung tâm kết nối đối tác, khách hàng và hệ sinh thái EPIC.

Epic Sight

Thiết kế giải pháp công nghệ hỗ trợ quản trị kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách hàng cho chủ đầu tư và các công ty thương mại.

Epic Advisor

Thiết kế giải pháp và hỗ trợ huy động vốn cho các đối tác và dự án.

Epic Homes

Phát triển dự án và phân phối các sản phẩm bất động sản.

Epic Center

Nền tảng truyền thông & quảng cáo số “độc quyền”: 1 Đối tác – 1 App, tạo nên đa vũ trụ trải nghiệm cho khách hàng.

Epic Business

Cung cấp giải pháp Truyền thông & Marketing tổng thể cho các doanh nghiệp. Phát triển hệ sinh thái EPIC World đáp ứng, thoả mãn mọi nhu cầu thương mại của khách hàng.